Lorenzo Vela – Monkey

Lorenzo Vela
(Ligornetto 1812-1897 Milan)

Monkey and a Goose

Milan, ca. 1845-1860
White marble
33 cm, l. 34 cm

Contact

< Back